Fagforbundet kjemper for sykehusene i sosialkomiteen (Pressemelding 18.10.04) - Fagforbundet

Fagforbundet kjemper for sykehusene i sosialkomiteen (Pressemelding 18.10.04)

Fagforbundet krever to milliarder til drift av sykehusene. Balansekravet til sykehusene må utsettes. Alternativet vil bli oppsigelser og nedleggelser av lokalsykehus.

I dag er Fagforbundet på høring i Stortingets sosialkomité. Der vil vi kreve to milliarder kroner til sykehusene. Våre beregninger viser at de regionale helseforetakene foreslås tilført mindre til drift av den somatiske spesialisthelsetjenesten for 2005 enn i 2004.


Tallet på 570 millioner kroner i økte overføringer i 2005 slik det fremkommer i proposisjonen er direkte feil, det dreier seg om 70 millioner kroner i friske penger. I tillegg har vi merket oss at konsekvensen av diverse omposteringer er at den somatiske spesialisthelsetjenesten får mindre overføringer til drift enn i inneværende år.

 

Hovedkonklusjonen i forslaget er at helseforetakene pålegges å komme i balanse innen utgangen av 2005, samtidig som man i budsjettet forslår å tilføre mindre penger. Det betyr at sykehusene har et krav om å kutte kostnadene tilsvarende i underkant av 2 milliarder kroner i 2005.

 

Omstruktureringene er allerede i gang for fullt ute på sykehusene. Virkemidlene er nedskjæringer, privatisering og konkurranseutsetting, angrep på de ansattes faglige rettigheter, oppsigelser og sentralisering. Dette gir økt press på de ansatte og redusert behandlingskapasitet. Dette vil føre til økte ventelister og nedlegging av sykehustilbud.


I følge de tillitsvalgte er situasjonen i spesialisthelsetjenesten svært dramatisk. De nedskjæringer som budsjettforslaget vil tvinge fram, kan ikke løses gjennom generell effektivisering i sykehusene. Grensen for mulig effektivisering er for lengst nådd!

 

Vi frykter at det nå vil komme mange forslag om sentralisering av funksjoner, nedlegging av tilbud og oppsigelser av personell. Skal vi unngå å redusere tjenestetilbud og kvaliteten i spesialisthelsetjeneste, må bevilgningene til helseforetakene økes.

Oppsigelsene har vi allerede opplevd. Ved Hålogalandssykehuset er 38 personer allerede oppsagt mens arbeids-oppgavene deres består. Fagforbundet har varslet rettssak for de 32 som er våre medlemmer.

 

Fagforbundet er det største LO-forbundet med nær 300.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer 10.000 ansatte i norske sykehus.

 

For mer informasjon, kontakt:

Forbundsstyremedlem Gerd Kristiansen, mobil: 915 64 205

Leder for seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad, mobil: 900 14 223

Informasjonsrådgiver Siri Baastad, mobil: 996 33 534

Dokumenter